p r o f e s i o n á l n í  p ř e k l a d y  z / d o  a n g l i č t i n y
specialisté na angličtinu 
 

KONTAKTY

tel. +420 603 440 905

tel. +420 734 455 886

ICQ: 224384152

SKYPE: jerzy.cc

EMAIL

 

překlady němčina - Němčínáři nejvyšší kvality

překlady angličtina

 

Některé z častých chyb při překladech anglického jazyka 

Chyby se vyskytují mnohdy již ve s1ovosledu. Angličtí překladatelé zachovávají český slovosled, zatímco slovosled v angličtině musí být často zcela jiný. Jelikož postavení slova ve větě slouží k označení jeho syntaktické funkce, řídí se anglický slovosled pevnými pravidly a je podstatně vázanější než slovosled věty české, v níž jsou syntaktické vztahy mezi slovy zpravidla jednoznačně vyjádřeny pádovými a časovacími koncovkami.
Z formálních chyb se nejčastěji vyskytuje nepoužívání velkých písmen, kterých užívá angličtina častěji než čeština. Platí to zejména u titulů, např. "Head of the Manufacturing Engineering Department", u názvů článků jako "J. P Smith: Some Remarks Conceming the Structure of Adverbial C/auses", "Higher Rate of Coal Production" atd.

Překlad z angličtiny do češtiny

Nedbá se pravidel interpunkce, která se značně liší od české.
Hlavní rozdn mezi angličtinou a češtinou v užívání čárky se neprojevuje nijak zvlášť ve větě jednoduché, zato velmi výrazně v souvěti. V obou jazycích je užívání čárky řízeno zřetely gramatickými. Zatímco se v češtině důsledně odděluje čárkou každá vedlejší věta, neodděluje angličtina určité sloveso od ostatních větných členů bez ohledu na to, jsou-Ii vyjádřeny jedním slovem, slovní skupinou nebo celou vedlejší větou. Vysvětlením je, jako u mnoha jiných jevů, rozdílnost anglického a českého pořádku slov. Při pevném anglickém slovosledu není zapotřebí oddělovat od sebe čárkou ony větné členy, které stojí podle s1ovosledného schématu na svých náležitých místech, i když jsou vyjádřeny celou vedlejší větou; vyskytnou-li se však v postavení, jímž se pravidelné větné schéma porušuje, oddělují se čárkou. Prakticky z toho plyne. že není správné přenášet do angličtiny českou interpunkci a dělat čárku např. před každou vztažnou větou nebo před spojkami, které odpovídají českým "že", "aby". "ačkoli", "jestli-že". "až" apod.

Překlad z češtiny do angličtiny


Ve spojení "desetinná čárka" se v angličtině používá point: 2,5 (two point five). Dvojtečka má v některých případech význam ukon¬čující a odpovídá českému středníku. Uvozovek se užívá v anglič¬tině stejně jako v češtině, s tím rozdnem. že se píší pouze nahoře.
Překladatelé do angličtiny dále chybují tím. že chtějí složitě vyjádřit to. co lze říci zcela jednoduše: Tak namísto for the checking of je jednodušší použít prostě to check, namísto ft makes ft possible to control raději prostě ft controls. Stejně tak výrazy jako by the means of, by aid of je často vhodné nahradit jednodušším with; kromě toho je v případě přístrojů správnější užít help namísto aid.
Anglické slovo actual znamená "skutečný". případně "vlastní". např. the actual cost (skutečná cena). Jedná-li se o záležitosti. které se v současnosti těší zájmu společnosti.lj. jsou "aktuální", je třeba používat výrazu current, topical, up-to-date.
Často se zaměňují výrazy reward a award. Sloveso to reward znamená odměnit někoho za vykonanou práci nebo za poskyt-nutou službu, sloveso to award znamená udělit cenu. medaili atd . nebo soudně přiřknout odškodné.
Předložku before ve významu časovém používáme pouze s ur-čitou hodinou, dnem, týdnem, datem. rokem nebo výrazem ozna¬čujícím určitou udáiost (before 1945, before the Second World War).

Pokračování o soudních i obyčejných překladech do angličtiny najdete tady : angličtina

 

Překlady s.r.o.:http://www.prekladysro.cz